Regulamin

REGULAMIN

sklepu internetowego PANDA POST GAMING

 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

  1. Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

   1. Panda” oznacza Łukasza Omastę, NIP 521-325-55-31, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Panda Post Łukasz Omasta, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Korczyńska 6 lok. 95, 02-534 Warszawa,

   2. Klient” oznacza osobę korzystającą ze Sklepu,

   3. Sklep” oznacza zespół zarządzanych przez Pandę narzędzi informatycznych dostępnych w sieci Internet pod adresem www.pandapostgaming.com, umożliwiających Klientom zawieranie Umów Sprzedaży z Pandą,

   4. Towar” oznacza przedmiot prezentowany przez Pandę w ramach Sklepu, w odniesieniu do którego Klient i Panda mogą zawrzeć Umowę Sprzedaży,

   5. Umowa Sprzedaży” oznacza umowę sprzedaży Towaru zawieraną za pomocą Sklepu pomiędzy Klientem (jako kupującym) i Pandą (jako sprzedawcą), o treści określonej Regulaminem,

   6. Cena” oznacza kwotę podaną przez Pandę w opisie Towaru znajdującym się w Sklepie, która to kwota stanowi cenę Towaru brutto (tj. zawierającą należny podatek VAT),

   7. Koszty Dostawy” oznacza koszty dostawy, przedstawione Klientowi za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych Sklepu w trakcie składania przez niego Zamówienia,

   8. Zamówienie” oznacza oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży składaną przez Klienta za pomocą Sklepu, której przyjęcie przez Pandę prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży,

   9. Regulamin” oznacza niniejszy regulamin,

   10. Usługa Personalizacji” oznacza usługę polegającą na umieszczeniu na Towarze wybranej przez Klienta grafiki, świadczoną przez Pandę uzupełniająco w stosunku do świadczenia Pandy wynikającego z Umowy Sprzedaży,

   11. UŚUDE” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. Wszelkie odniesienia do punktów (pkt) należy traktować jako odniesienie do punktu Regulaminu i jego wszystkich podpunktów, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu.

  3. Ilekroć w Regulaminie posłużono się sformułowaniem „w szczególności” lub „w tym w szczególności” lub „w tym także” lub innym równoważnym, oznacza to, że wyliczenie następujące po tym zwrocie ma charakter jedynie przykładowy.

  4. Ilekroć w Regulaminie posłużono się sformułowaniem „konsument” sformułowanie to należy interpretować w sposób wynikający z mających zastosowanie przepisów prawa, tj. na chwilę przyjęcia Regulaminu – art. 221 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.

  5. Ilekroć w Regulaminie posłużono się sformułowaniem „prawa osób trzecich” należy przez to rozumieć jakiekolwiek prawa, bez względu na źródło ich powstania (tj. bez względu na to czy wynikają z ustawy, umowy, orzeczenia sądu czy decyzji administracyjnej), a także bez względu na porządek prawny, w którym powstały, w tym w szczególności prawa takie jak prawa autorskie, dobra osobiste lub prawo własności przysługujące jakiemukolwiek podmiotowi innemu niż podmiot wymieniony jako zobowiązany do działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

  6. Wszelkie odniesienia do aktów prawnych powszechnie obowiązujących w Polsce należy traktować jako odniesienia do aktów tych w ich najbardziej aktualnym brzmieniu.

 1. INFORMACJE WSTĘPNE

  1. W zakresie, w jakim Sklep mógłby zostać uznany za usługę świadczoną drogą elektroniczną, usługodawcą w tym zakresie jest Panda.

  2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności warunki, na jakich Panda zawiera z Klientami Umowy Sprzedaży.

  3. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW, a dla zawierania za pomocą Sklepu Umów Sprzedaży – także posiadanie konta poczty elektronicznej oraz dysponowanie przez Klienta przynajmniej jednym z instrumentów płatniczych, które są wymienione w Sklepie jako służące do zapłaty Ceny i Kosztów Dostawy za dany Towar (jeżeli w Sklepie nie wymieniono sposobu zapłaty bez wykorzystania instrumentu płatniczego).

  4. Korzystanie ze Sklepu wiąże się m.in. z instalacją w systemie informatycznym, którym posługuje się Klient plików cookie, które to pliki służą do gromadzenia pewnych informacji dotyczących urządzenia końcowego, którym posługuje się Klient. Jeżeli Klient nie życzy sobie by pliki te były instalowane powinien w odpowiedni sposób zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

  5. Jeżeli w związku z korzystaniem ze Sklepu Klient miałby możliwość umieszczania w ramach Sklepu (tj. na stronie internetowej prowadzonej przez Pandę) jakichkolwiek treści, w żadnym wypadku nie może on umieszczać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.

  6. Korzystając ze Sklepu Klient przyjmuje do wiadomości, że prawa do Sklepu oraz jej poszczególnych elementów przysługują Pandzie lub osobom trzecim i zobowiązuje się do nienaruszania tych praw w jakikolwiek sposób.

  7. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i bez naruszania praw osób trzecich.

  8. Jeżeli w Regulaminie nie wskazano innego adresu poczty elektronicznej Pandy, kontakt Pandą powinien następować przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pandapostgaming@gmail.com.

  9. Jeżeli Klient w którymkolwiek momencie stwierdzi, że którekolwiek podane przez niego Pandzie dane są nieprawdziwe lub niepełne powinien niezwłocznie poinformować o tym Pandę. Jeżeli Panda poweźmie w tym zakresie uzasadnione wątpliwości, może wstrzymać się z korektą do czasu ich wyjaśnienia.

 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

  1. Korzystanie ze Sklepu może polegać na zapoznawaniu się z jego zawartością, a w sytuacji gdy Klient zdecyduje się zawrzeć Umowę Sprzedaży, także na zawarciu Umowy Sprzedaży.

  2. Regulamin ma zastosowanie do Umów Sprzedaży zawieranych przez Pandę z Klientami będącymi konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (tj., na chwilę przyjęcia Regulaminu, z Klientami będącymi osobami fizycznymi, które nie zawierają Umów Sprzedaży w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową).

  3. Panda może zawierać Umowy Sprzedaży z Klientami niebędącymi konsumentami po przeprowadzeniu negocjacji za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli w wyniku takich negocjacji Panda i taki Klient nie postanowią inaczej, do takich Umów Sprzedaży postanowienia Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie, a takie Umowy Sprzedaży wymagają zgodnych oświadczeń woli ich stron złożonych, pod rygorem nieważności, na piśmie lub pocztą elektroniczna. Klient niebędący konsumentem nie ma możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży wyłącznie za pomocą Sklepu.

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Klient może złożyć Zamówienie za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych dostępnych w ramach Sklepu.

  2. Zamówienie uważane jest za złożone przez Klienta z chwilą gdy nastąpiły wszystkie wymienione niżej zdarzenia:

   1. Klient wybrał za pomocą Sklepu Towar lub Towary, które mają być przedmiotem Umowy Sprzedaży,

   2. Klient podał za pomocą Sklepu, oznaczone w nim jako niezbędne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży dane Klienta,

   3. Klient wybrał, spośród dostępnych w Sklepie, sposób płatności i sposób dostawy Towaru,

   4. Klient kliknął w przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny, równoważny przycisk wyświetlany w ramach Sklepu,

   5. w razie wyboru sposobu płatności (takiego jak w szczególności PayU) zakładającego dokonanie jej bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, Klient dokonał płatności.

  3. Panda prześle Klientowi e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia. Wiadomość ta stanowi jednocześnie oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Pandę; Umowa Sprzedaży jest zawarta z chwilą przesłania tego e-maila.

 2. WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Na podstawie Umowy Sprzedaży Panda zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży i wydać go Klientowi, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Ceny, a w razie wyboru sposobu dostawy Towaru wiążącego się z koniecznością poniesienia Kosztów Dostawy, także do zapłaty Kosztów Dostawy.

  2. Termin wykonania zobowiązania Pandy, o którym mowa w punkcie 5.1 jest każdorazowo wskazywany w ramach Sklepu, w odniesieniu do każdego z Towarów.

  3. Jeżeli jako sposób dostawy Klient wybrał odbiór osobisty, będzie on mógł odebrać Towar od Pandy pod adresem [adres] w dni robocze, w godzinach [godziny]. Klient zobowiązany jest odebrać Towar nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania od Pandy powiadomienia o gotowości Towaru do odbioru osobistego.

  4. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku, w jakim sporządzona i udostępniona na stronie www.pandapostgaming.pl została wersja Regulaminu zaakceptowana przez Klienta.

  5. Na treść Umowy Sprzedaży składa się Regulamin, Zamówienie oraz wiadomość od Pandy, o której mowa w punkcie 4.3. Regulamin dostępny jest na stronie http://pandapostgaming.com/str...

 3. USŁUGA PERSONALIZACJI

  1. Panda może oferować w odniesieniu do niektórych spośród dostępnych w Sklepie Produktów możliwość wykonania Usługi Personalizacji. Jeżeli Klient chce z takiej usługi skorzystać powinien zaznaczyć odpowiednie pole w trakcie składania Zamówienia.

  2. Jeżeli Klient zawarł z Pandą Umowę Sprzedaży, w odniesieniu do której złożył oświadczenie woli skorzystania z Usługi Personalizacji:

   1. Klient zobowiązuje się do dostarczenia Pandzie na adres e-mail pandapostgaming@gmail.com pliku graficznego, który ma zostać umieszczony przez Pandę na Towarze stanowiącym przedmiot Umowy Sprzedaży, o parametrach podanych przez Pandę w ramach Sklepu,

   2. Klient oświadcza, że wykonanie przez Pandę Usługi Personalizacji przy wykorzystaniu pliku graficznego (w tym także jego zawartości), o którym mowa w punkcie 6.2.1 nie będzie stanowiło naruszenia prawa ani praw osób trzecich i gwarantuje Pandzie, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła w związku z takim wykonaniem Usługi Personalizacji żadnych roszczeń wobec Pandy,

   3. Panda zobowiązuje się umieścić na Towarze stanowiącym przedmiot Umowy Sprzedaży zawartość pliku graficznego, w technice wskazanej w opisie Towaru znajdującym się w Sklepie,

   4. Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pandy wynagrodzenie za wykonanie Usługi Personalizacji w wysokości podanej w ramach Sklepu na tych samych zasadach, na jakich następuje zapłata Ceny; postanowienia Regulaminu dotyczące zapłaty Ceny należy stosować wprost także do tego wynagrodzenia,

   5. termin wykonania zobowiązania Pandy wynikającego z punktu 5.1 będzie liczony od chwili dostarczenia przez Klienta pliku graficznego, o którym mowa w punkcie 6.2.1 odpowiadającego wymogom podanym przez Pandę w ramach Sklepu.

  3. Jeżeli Klient nie dostarczył Pandzie pliku graficznego, o którym mowa w punkcie 6.2.1 w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, chyba że Panda wraz z Klientem postanowią inaczej, pocztą elektroniczną lub na piśmie pod rygorem nieważności.

  4. Jeżeli Umowa Sprzedaży uległa rozwiązaniu na podstawie punktu 6.3, Panda zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności (w szczególności Cenę, Koszty Dostawy oraz wynagrodzenie z tytułu wykonania Usługi Personalizacji) na rachunek bankowy, z którego był dokonany przelew, przekazem pocztowym lub w inny uzgodniony z Klientem sposób.

  5. Zobowiązania związane z wykonaniem Usługi Personalizacji stanowią część Umowy Sprzedaży.

  6. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że Panda informuje Klienta o tym, że po wykonaniu Usługi Personalizacji utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do Usługi Personalizacji, na co Klient wyraża zgodę.

 4. DOSTAWA

  1. Składając Zamówienie, Klient, za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych w ramach Sklepu, dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów dostawy dostępnych w Sklepie.

  2. Jeżeli Klient dokona wyboru sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty, poza Ceną jest on zobowiązany także do zapłaty Kosztów Dostawy w wysokości podanej w ramach Sklepu w chwili składania przez niego Zamówienia.

  3. Jeżeli Klient dokona wyboru sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty zobowiązuje się on także do odbioru przesyłki wysłanej na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres dostawy. Ponadto, po otrzymaniu Towaru Klient powinien zbadać Towar, w celu umożliwienia ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika.

  4. Dostawa Towaru dla Klienta, który wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, od chwili jego wysłania przez Pandę powinna trwać nie dłużej niż podana przez Panda w ramach Sklepu ilość dni roboczych. Na życzenie Klienta, Panda udostępni mu wszelkie posiadane przez Pandę informacje dotyczące przesyłki potrzebne dla ustalenia kiedy przesyłka zostanie dostarczona.

  5. Przez sformułowanie „dni robocze” w rozumieniu punktu 7.4 oraz sformułowanie takie wykorzystywane w ramach Sklepu należy rozumieć dni inne niż soboty, niedziele i inne dni niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce.

  6. Jeżeli Towar zostanie zwrócony do Pandy z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta (w tym w szczególności z powodu nieodebrania przesyłki zawierającej Towar przez Klienta od przewoźnika lub podania przez Klienta niewłaściwego adresu dostawy), Panda skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia zasad ponownej dostawy Towaru.

 5. PŁATNOŚĆ

  1. Klient może dokonać płatności w sposób wybrany przez siebie za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych Sklepu.

  2. Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre sposoby płatności mogą być związane z koniecznością zawarcia umowy z podmiotem trzecim (np. PayU). Panda nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań względem Klienta, że podmioty te w sposób należyty wykonają ich zobowiązania i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania.

  3. Jeżeli Klient uiścił jakąkolwiek płatność na rzecz Pandy zanim doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży (np. w sytuacji gdy wybrał sposób płatności zakładający płatność bezpośrednio po złożeniu Zamówienia), w razie wątpliwości płatność ta będzie traktowana jako zaliczka na poczet należności wynikających z Umowy Sprzedaży (w tym w szczególności Ceny, Kosztów Dostawy oraz ewentualnego wynagrodzenia z tytułu wykonania Usługi Personalizacji), do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku.

  4. Jeżeli Klient uiścił na rzecz Pandy jakąkolwiek kwotę, która zgodnie z punktem 8.3 stanowi zaliczkę, a mimo to nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży, zostanie ona Klientowi zwrócona na rachunek bankowy, z którego był dokonany przelew, przekazem pocztowym lub w inny uzgodniony z Klientem sposób.

 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W wypadku gdy w ramach jednej Umowy Sprzedaży Kupujący nabywa więcej niż jeden Towar, a Towary są dostarczane osobno, termin ten rozpoczyna bieg od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient musi poinformować Pandę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może także odstąpić od Umowy Sprzedaży przez skorzystanie z odpowiednich narzędzi informatycznych Sklepu, o ile są one dostępne. Kupujący może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Panda zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przy zawarciu Umowy Sprzedaży) nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Panda został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przy czym Panda może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Pandzie dowodu jego odesłania, w zależności od tego które z tych dwóch zdarzeń nastąpi wcześniej. Jeżeli jednak Klient odstąpił od Umowy Sprzedaży dotyczącej więcej niż jednego Towaru, tylko w części (tj. nie odstąpił od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do wszystkich Towarów nią objętych), zamiast zwrotu kosztów dostarczenia wszystkich Towarów otrzyma on różnicę pomiędzy poniesionymi przez niego kosztami dostarczenia wszystkich Towarów objętych Umową Sprzedaży, a kosztem dostarczenia, który poniósłby, gdyby Umowa Sprzedaży obejmowała wyłącznie Towary, co do których nie odstąpił od Umowy Sprzedaży.

  6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym wypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  7. Panda w żadnym wypadku nie będzie odbierał Towaru bezpośrednio od Klienta. Towar taki powinien zostać odesłany lub przekazany na adres Pandy podany w punkcie XX niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient poinformował Pandę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych.

  8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 60 PLN.

  9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klienta w odniesieniu do umowy:

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Panda nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w szczególności Towar, co do którego Klient chce skorzystać z Usługi Personalizacji;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Panda nie ma kontroli;

   8. w której Klient wyraźnie żądał, aby Panda do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Panda świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu winny być zgłaszane na adres e-mail: pandapostgaming@gmail.com lub pisemnie na adres Pandy i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń.

  2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w pkt 10.1). Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.

  3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Usługi winny być zgłaszane Pandzie na adres e-mail: pandapostgaming@gmail.com.

  4. Postanowienia niniejszego punktu pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Klientów (w tym w szczególności Klientów będących konsumentami) wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. ZMIANY

  1. Z uwagi na fakt, że Klient akceptując Regulamin nie zawiera z Pandą zobowiązania o charakterze ciągłym, Panda może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie; w żadnym jednak wypadku zmiany takie nie będą mogły mieć wpływu na prawa i obowiązki Klienta lub Pandy wynikające z zawartych przed taką zmianą Umów Sprzedaży lub innych umów łączących Pandę i Klienta.

  2. Jeżeli jednak w wyniku zmiany Regulaminu miałoby dojść do powstania lub zmiany zobowiązania o charakterze ciągłym, zmiana taka będzie wchodziła w życie w stosunku do Klienta z chwilą zaakceptowania przez niego takiej zmiany; jeżeli Klient nie sprzeciwi się takiej zmianie w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o takiej zmianie, wówczas będzie należało przyjąć, że Klient zaakceptował zmianę. To ostatnie zastrzeżenie nie dotyczy jednak powstania zobowiązania o charakterze ciągłym; w takim wypadku każdorazowo będzie wymagana wyraźna zgoda Klienta.

  3. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że żadna ze zmian, o których mowa w punkcie 11.1 lub 11.2 nie będzie miała wpływu na prawa i obowiązki Stron wynikające z Umów Sprzedaży; mogą one być zmienione jedynie przez zgodne oświadczenie woli ich stron (tj. Pandy i Klienta).

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 06 2017 roku.

  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem (w tym także w odniesieniu do Umowy Sprzedaży) mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

  3. Zasady przetwarzania przez Pandę danych osobowych Klientów reguluje polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów